Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття його умов вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, приєднання авторизованого користувача до сайту http://yuhasnataliya.energy/ месенджеру Telegram за посиланням https://t.me/emotionsynergy, або в соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/yuhasnataliya.energy акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти договір, вважається факт приєднання авторизованого користувача до каналу в месенджері Telegram за посиланням, або в соціальній мережі Instagram.

У зв'язку з вищевикладеним, детально ознайомтесь із текстом даної Оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом, Виконавець пропонує вам відмовитися від використання Послуг.

Фізична особа – підприємець Югас Наталія Петрівна, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка має намір скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.
Лекція – форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у форматі онлайн-консультації, аудіо- та відеозапису за власними методиками та інформація про які розміщена на сайті http://yuhasnataliya.energy/ в загальнодоступному месенджері Telegram за посиланням: https://t.me/emotionsynergy та на сторінці в соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/yuhasnataliya.energy доступ до яких надається Замовнику після здійснення оплати таких послуг.
Консультація – усні поради та відповіді на запитання в ході співрозмови, які Виконавець надає Замовнику в межах освітніх та/або інформаційно-консультаційних послуг за Тарифом, який включає консультацію. Месенджер (Telegram) – інтегрована в мобільний додаток загальнодоступна система обміну інформацією (повідомленнями, зображеннями, аудіо- та відеоматеріалами) в мережі Інтернет, яку використовує Виконавець задля надання освітніх та/або інформаційно-консультаційних послуг.
Канал – система комунікації в месенджері Telegram, за допомогою, якої Виконавець презентує свої Послуги, висвітлює наявні тарифи та умови.
Авторизований користувач – користувач програмного забезпечення месенджеру Telegram, який виконав процес входу на сайт або в мобільний додаток месенджеру для проведення певних операцій в тому числі доступу до Каналу визначеного цим Договором.
Матеріали – лекції, промови, усні чи письмові консультації, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційно-консультаційний характер та інформація про які розміщена Виконавцем на сайті http://yuhasnataliya.energy/ в месенджері Telegram https://t.me/emotionsynergy та на сторінці в соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/yuhasnataliya.energy

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет, а саме: на сайті http://yuhasnataliya.energy/ каналі месенджеру Telegram за посиланням: https://t.me/emotionsynergy та та на сторінці в соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/yuhasnataliya.energy адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання освітніх та/або інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Послуги – одна або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які можуть включити усні матеріали, лекції, аудіо- чи відеозаписи, письмові консультації, презентації та інші матеріали, які надаються Виконавцем після оплати таких послуг, шляхом надсилання всіх необхідних Матеріалів, які включає в себе Послуга Замовнику.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Тарифи (ціна послуг) – платежі, розмір яких встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму Послуг для Замовника, перелік яких висвітлено Виконавцем на сайті http://yuhasnataliya.energy/, каналі месенджеру Telegram за посиланням: https://t.me/emotionsynergy та на сторінці в соціальній мережі Instagram за посиланням https://www.instagram.com/yuhasnataliya.energy Всі терміни, які використані в Договорі та не зазначені у цьому розділі прийнято тлумачити за загальноприйнятими поняттями в їх розумінні.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги на платній основі, шляхом надання доступу до Матеріалів після сплати Замовником їх вартості у відповідності з обраним Тарифом та умовами цього Договору.
2.2. Інформація про умови та порядок надання Послуг розміщені на сайті http://yuhasnataliya.energy/, в каналі месенджеру Telegram, який створено та адмініструється Виконавцем та на сторінці Виконавця в соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/yuhasnataliya.energy
2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
2.4. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються Виконавцем у термін, що не перевищує 1 робочий днень від дня внесення таких змін.
2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.
2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами.
2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
• факт приєднання Замовника до Каналу Виконавця в месенджері Telegram або приєднання до сторінки Виконавця в соціальній мережі Instagram шляхом натискання кнопки «Стежити»;
• оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту приєднання Замовника до Каналу Виконавця в месенджері та/або приєднання до сторінки Виконавця в соціальній мережі Instagram та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.2. Дії, зазначені в п. 2.7. цього Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.
3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.
4.1.2. У разі неможливості та/або часткового виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору, завчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов’язань за цим Договором.
4.1.3. Висвітлювати повну інформацію, що стосується будь-яких змін щодо об’єму та/або якості надання Послуг в Каналі месенджеру та на сторінці в соціальній мережі Instagram.
4.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені Тарифом і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.
4.1.5. Надавати лише унікальний, оригінальний та інформативний Матеріал.
4.1.6. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання в Каналі месенджеру та на сторінці в соціальній мережі Instagram.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Надавати Послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб, укладати договори з третіми особами задля належного виконання умов даного Договору, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати діяльності таких осіб, як за свої власні та отримувати оплату Послуг відповідно до умов Договору.
4.2.2. Не надавати Послуги, або припинити їх надання Замовнику разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором, а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
4.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попереднім їх розміщенням для можливості ознайомлення з такими Замовником.
4.2.4. Завершити надання консультації по закінченню часу (визначеного Тарифом) за умов, що Замовник не отримав повну та розгорнуту відповідь щодо запитаної інформації з вини останнього (завчасно не підготовлено ряд тез, питань та інформація, яка була б корисною для Замовника та на яку він хотів би отримати відповідь).
4.2.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
4.3. Замовник зобов'язаний:
4.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.
4.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил Виконавця та умов цього Договору.
4.3.3. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, які необхідні для отримання відповідних Послуг.
4.3.4. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, висвітлених Виконавцем щодо умов та правил користування Послугами.
4.3.5. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором, в тому числі доступ до Персональних даних.
4.3.6. Завчасно підготуватися до консультації, якщо така має місце бути, підготувавши матеріали для співрозмови із Виконавцем (питання, тези) в межах освітніх та/або інформаційно-консультаційних послуг в рамках даного Договору.
4.3.7. В разі виникнення обставин, які унеможливлюють отримання Послуг (консультації) за попередньо домовленим часом – сповістити про це Виконавця не пізніше ніж за 1 (одну) добу до консультації.
4.3.8. Не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в період надання Послуг, а також інформацію про методики викладення отриманих Матеріалів.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
4.4.2. Ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг Виконавцем.
4.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у Каналі в месенджері, або на сторінці Виконавця в соціальній мережі Instagram.
4.4.4. Зберігати в себе Матеріали отримані від Виконавця необмежену кількість часу.
4.4.5. У разі не згоди із умовами даної Оферти відмовитися від отримання Послуг.
4.4.6. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
5.1. Замовник здійснює оплату Послуги за Тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені на сторінці в соціальній мережі Instagram та Каналі месенджеру. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає Тариф із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг.
5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% (стовідсоткової) передплати на поточний рахунок Виконавця в тому числі за допомогою платіжної системи Way for Pay та інших платіжних систем.
5.3. Оплата Послуг за згодою Виконавця може бути розділена на дві пропорційні частини, кожна з яких становить 50 % (п’ятдесят відсотків) від загальної вартості Послуги та оплачується в завчасно погоджені із Виконавцем строки, але не пізніше дати надання Послуг.
5.4. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів в повному обсязі на поточний рахунок Виконавця.
5.5. У разі часткової оплати (у будь-якому відсотковому співвідношенні) Послуги, Виконавець має право відмовити Виконавцеві в наданні доступу до відповідної Послуги без повернення сплачених коштів.
5.6. У разі відмови Замовника від Послуг після їх оплати, грошові кошти перераховані на поточний рахунок Виконавця не підлягають поверненню.
5.7. У разі нездійснення оплати, Виконавець припиняє надання Послуг (не надає Послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.
5.8. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Надання Послуг починається з моменту приєднання авторизованого користувача месенджера до Каналу Виконавця та/або приєднання до сторінки в соціальній мережі Instagram та/або оплати Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно Замовник, який приєднався до створеного Виконавцем Каналу в месенджері та/або сторінки в соціальній мережі Insagram та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
6.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є направлення Замовнику Матеріалів відповідно до обраного Тарифу та/або усної/письмової консультації.
6.3. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику в особисті повідомлення (в мессенджері або соціальній мережі) направляються Матеріали відповідно до обраної Послуги та Тарифу.
6.4. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
6.5. При відсутності можливості надати Послугу (консультацію), Виконавець зобов'язаний поставити Замовника до відома (в месенджері, по телефону, або через електронну пошту).
6.6. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням Матеріалів Замовником та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.
6.7. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). В такому випадку Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.
6.8. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-ий (другий) екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ
7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту приєднання Замовника до Каналу Виконавця в месенджері та/або приєднання до сторінки Виконавця в соціальній мережі Instagram та/або оплати Замовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом оприлюднення таких змін. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації.
7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.
7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.
7.6. Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги.
7.6.1. Після надання Виконавцем доступу до Матеріалів Замовнику, грошові кошти, зараховані на поточний банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.
7.7. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:
• Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;
• Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
8.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
8.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
8.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.
8.6. Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за копіювання Матеріалів, наданих Виконавцем та/або їх несанкціоноване використання та розповсюдження.
8.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, визначених цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
9.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) слід розуміти такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, збройний конфлік або загроза як такого, громадські заворушення, диверсії, епідемії, пандемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
9.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено документом компетентного органу – відповідної Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого, компетентного органу, суб’єкту.
9.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.
9.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
10.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов’язань, що на них покладаються.
10.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на ресурсах Виконавця, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.
10.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.
10.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.
10.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
10.6. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
11.1. Всі лекції, виступи, аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цієї оферти (далі – Матеріали) є об'єктами права інтелектуальної власності та підлягають захисту.
11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Замовником і Виконавцем.
11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ
12.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до Персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем Персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».
12.2. Збирання Персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.
12.3. Поширення Персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.
12.4. Поширення Персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
12.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Югас Наталія Петрівна

10 травня 2024

Made on
Tilda